Ösztöndíj galgagyörki általános és középiskolásoknak

 

Az ösztöndíjban a magyarországi székhelyű alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató, a rendeletben meghatározott tanulmányi eredményt elérő, szociálisan rászoruló, galgagyörki bejelentett lakcímmel rendelkező tanuló részesülhet.

Az ösztöndíj támogatásra való jogosultság feltételei

(1) Ösztöndíjra való jogosultság szempontjából szociálisan rászorulónak minősül az a tanuló, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150 %-a alatt van, feltéve, hogy gondviselőjének nincs az önkormányzat felé fizetendő tartozása, vagy tartozására részletfizetést kért.

(2) Az ösztöndíjat egy tanévre, 10 hónapra kell megállapítani.

Alapfokú oktatási intézménybe járó tanuló esetében az ösztöndíjra való jogosultság feltételei a következőek:

a) Gárdonyi Géza Általános Iskolában tanulói jogviszony

b) tanév végi osztályzatainak átlaga min. 3,00

c) magatartása minimum jó

d) hetente legalább egy alkalommal, tanítási időn kívüli, iskola által szervezett tevékenységben (tanszoba, napközi, szakkör) részt vesz

e) nincs igazolatlan hiányzása.

(1) Középfokú oktatási intézménybe járó tanuló esetében az ösztöndíjra való jogosultság feltételei a következők:

a) tanulói jogviszony igazolás

b) félév és tanév végi osztályzatainak átlaga min. 3,00

c) magatartása minimum jó

d) nincs igazolatlan hiányzása

(2) Középfokú oktatási intézmény első félévében az általános iskola 7-8. évfolyamain kapott jegyek átlaga számít.

(2) Ösztöndíjban az önkormányzat költségvetésében biztosított keretösszeg erejéig, de maximum 15-15 fő részesülhet.

(1) Nem részesülhet ösztöndíj támogatásban az a tanuló aki:

a) a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában vesz részt,

b) a támogatni kívánt tanév közben elköltözik Galgagyörkről,

c) tanulmányait magántanulóként végzi.

(1) A támogatást a 2. számú melléklet szerinti nyomtatványon kell a szükséges mellékletekkel benyújtani minden év szeptember 01-jétől október 15-ig, A határidő elmulasztása jogvesztő.

(2) A kérelemhez mellékelni kell

a) a tanulmányi eredményeket igazoló bizonyítványt, vagy félévi értesítőt

b) alapfokú oktatás esetében az iskola igazolását a 4. §-ban, középfokú oktatás esetén az 5. §-ban meghatározott feltételek teljesüléséről

Az ösztöndíj mértéke és összege a tanulmányi eredmények szerint: (havonta)

4,51 - 5,00 125%  2.500 Ft

4,01 - 4,50 100%  2.000 Ft

3,51 - 4,00 75%    1.500 Ft

3,01 - 3,50 50%    1.000 Ft

A kérelem nyomtatványának a letöltése...

 

 MERT ITT ÉLNI JÓ

Galgagyörk Innovációs DÍJ

Galgagyörk logó

PÁLYÁZAT

 

Köszönjük, hogy részt veszel a Galgagyörk Önkormányzata által az „Galgagyörk Innovációs Díj” elnyerésére kiírt pályázaton, amely a kis falunk kreatív ifjúságát hivatott elismerni és jutalmazni. A pályázattal hagyományt kívánunk teremteni abban, hogy a fiatalok figyelmét a most talán poros falucskának tartott, de „életben maradni kívánó” szülőfalunkra irányítsa. A pályázattal szeretnénk elérni azt, hogy a fiatalok is érezzék át a felelősséget, Galgagyörk jövője rajtuk is múlik, ötleteikkel ők is hozzájárulhatnak egy élhetőbb, szerethetőbb falu kialakításához.

A pályázatot CSAK elektronikusan az Interneten keresztül a www.galgagyorkweb.hu weboldalon lehet beadni.

Kérjük, a weblapon töltsd ki a pályázati űrlapokat, és a megadott kereteken belül válaszolj a kérdésekre, hogy pályázati anyagodat a zsűri a lehető legpontosabban értékelhesse. Az űrlapon megadott információkat bizalmasan és a pályázat elbírálása céljából kezeljük.

Pályázati kiírás

A pályázat beadásához regisztrációra, illetve bejelentkezésre van szükség!